Pirkimo sąlygos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. „Spalvotos kojinės“ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą „Spalvotos kojinės“ Parduotuvėje. “Spalvotos Kojinės” prekės ženklas priklauso ir jo vardu veiklą vykdo UAB “Ego publicum” įmonės kodas 304268536, PVM kodas LT100010217517, adresas K. Donelaičio 70B, Kaunas, 44248.
2. „Spalvotos kojinės“ turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą „Spalvotos kojinės“, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas varnelę prekių krepšelyje prie Taisyklių informacijos eilutės. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu „Spalvotos kojinės“, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
4. „Spalvotos kojinės“ atleidžiamos nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
II. PRIVATUMO POLITIKA
1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš „Spalvotos kojinės“ Parduotuvės, turi užsiregistruoti „Spalvotos kojinės“ internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. „Spalvotos kojinės“ patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai iš „Spalvotos kojinės“ partnerių, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui ar informavimui apie „Spalvotos kojinės“ Parduotuvės naujienas. Klientui pageidaujant gauti „Spalvotos kojinės“ partnerių informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. „Spalvotos kojinės“ patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. „Spalvotos kojinės“ įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus „Spalvotos kojinės“ partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Klientas, užsiregistruodamas „Spalvotos kojinės“ Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes „Spalvotos kojinės“ Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, „Spalvotos kojinės“ atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant „Spalvotos kojinės“ Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
5. „Spalvotos kojinės“ patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.
III. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS
1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. „Spalvotos kojinės“ patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo „Spalvotos kojinės“ Parduotuvėje būdų.
4. Paskutiniame lange sugeneruojama galutinė Kliento užsakymo suma, prieš kurią patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą „Spalvotos kojinės“. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su „Spalvotos kojinės“ Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas „Spalvotos kojinės“. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna „Spalvotos kojinės“. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir „Spalvotos kojinės“ yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai „Spalvotos kojinės“ gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, „Spalvotos kojinės“ sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
7. „Spalvotos kojinės“ gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir „Spalvotos kojinės“ vykdymo pradžios momentu.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas „Spalvotos kojinės“ duomenų bazėje, remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
IV. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS
1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
2. „Spalvotos kojinės“ nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eur su PVM.
5. „Spalvotos kojinės“ parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai elektroniniu paštu „Spalvotos kojinės“, o „Spalvotos kojinės“ įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl „Spalvotos kojinės“ ar „Spalvotos kojinės“ vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. „Spalvotos kojinės“ per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. „Spalvotos kojinės“ įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, „Spalvotos kojinės“ įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.2. „Spalvotos kojinės“ įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.3. „Spalvotos kojinės“ įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. „Spalvotos kojinės“ neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame „Spalvotos kojinės“.
6.4. „Spalvotos kojinės“ visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, „Spalvotos kojinės“ įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
V. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes banko pavedimu naudojantis “Klix” AS „Citadele banka“ pinigų surinkimo moduliu, kuriame galimi įvairūs atsiskaitymo būdai (bankinis pavedimas, atsiskaitymas bankine kortele).
2. Jeigu klientas atsiskaito banko pavedimu, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik „Spalvotos kojinės“ gavus apmokėjimą už prekes.

3. Apie sėkmingą mokėjimą pirkėjęs yra informuojamas nurodytu el. paštu nedelsiant po mokėjimo įvykdymo.

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) nepažeista originali prekių pakuotė;
e) neprarado prekinės išvaizdos.
4. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
5. Klientas grąžindamas prekes, visais atvejais privalo pateikti „Spalvotos kojinės“ prekių įsigijimo dokumentus.
6. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius „Spalvotos kojinės“ nustatytą formą, kurią Klientas gali gauti parašęs laišką: info@spalvotoskojines.lt. Formoje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
7. Tais atvejais, kai „Spalvotos kojinės“ neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

10. Kojinių prenumeratai taikomos tokios pat grąžinimo sąlygos kaip ir likusioms prekėms: Atšaukti Prenumeratą Klientas gali per 14 dienų nuo pirmosios prenumeratos pristatymo.

11. Grąžinimai atliekami naudojant tas pačias mokėjimo priemones, kurias klientas naudojo operacijoje atsiskaitant už suteiktas prekes ar paslaugas.
VII. PREKIŲ PRISTATYMAS
1. „Spalvotos kojinės“ įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai „Spalvotos kojinės“ sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, „Spalvotos kojinės“ įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.
3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti „Spalvotos kojinės“ pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Klientas privalo nedelsiant informuoti „Spalvotos kojinės“ elektroniniu paštu jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
VIII. KITOS NUOSTATOS
1. Visi pranešimai „Spalvotos kojinės“ turi būti teikiami elektroniniu paštu info@spalvotoskojines.lt
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir „Spalvotos kojinės“ vyksta valstybine kalba.
3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Klientui.
4. Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
5. „Spalvotos kojinės“ ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyt i padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.